رزین های کاتیونی

رزین کاتیونی C100

رزین سختی گیر (گرید صنعتی)

رزین کاتیونی C100E

رزین سختی گیر (گرید غذایی)

رزین کاتیونی C100H

رزین کاتیونی C100 سیکل هیدروژنی

رزین کاتیونی C150

رزین کاتیونی پرولایت C150

رزین کاتیونی C104

رزین کاتیونی پرولایت C104

رزین C104plus

رزین کاتیونی C104plus

رزین کاتیونی C100MB

رزین کاتیونی میکس بد C100MB

رزین کاتیونی C107

رزین کاتیونی پرولایت C107

رزین های آنیونی

رزین آنیونی A100

رزین آنیونی ضعیف A100

رزین A100plus

رزین آنیونی ضعیف A100plus

رزین آنیونی A200

رزین آنیونی قوی A200

رزین آنیونی A300

رزین آنیونی قوی A300 گرید صنعتی

رزین آنیونی A300E

رزین آنیونی حذف آرسنیک

رزین آنیونی A400

رزین آنیونی قوی A400

رزین آنیونی A400OH

رزین آنیونی قوی A400 سیکل OH

رزین آنیونی A400MB

رزین آنیونی قوی میکس بد

رزین آنیونی A500

رزین آنیونی قوی A500

رزین آنیونی A500ps

رزین رنگبری شربت قند

رزین A500plus

رزین آنیونی A500plus

رزین A520E

رزین آنیونی A520E

رزین آنیونی A600

رزین آنیونی قوی A600

رزین آنیونی A600OH

رزین آنیونی قوی A600 سیکل OH

رزین A600MB

رزین آنیونی قوی A600 میکس بد

رزین آنیونی A109

رزین آنیونی ضعیف A109

رزین های میکس بد

رزین میکس بد MB400

رزین میکس بد پرولایت

رزین MB400IND

رزین میکس بد پرولایت

فروش رزین تبادل یونی پرولایت در انواع رزین کاتیونی، رزین آنیونی و رزین میکس بد. وارد کننده انواع رزین پرولایت Purolite رزین سختی گیر، رزین رنگبری شربت قند و… انواع رزین برای دستگاه دیونایزر برای تولید آب دیونیزه. رزین تعویض یونی برای قلیائیت زدایی آب در دستگاه دی آلکالایزر. رزین سختی گیر آب برای سختی زدایی در دستگاه سختی گیر رزینی.