سدیم متابی سولفیت

متابی سولفیت سدیم

SMBS

رزین

رزین تبادل یونی کاتیونی، آنیونی و میکس بد

رزین پرولایت Purolite

آنتی اسکالانت

فلوکن Flocon

آویستا Avista و اکسپتا Accepta

انعقاد آب

منعقد کننده ها

پلی کلراید آلومینیوم، سولفات آلومینیوم، کلرید فریک، سولفات فریک

سیلیس

سیلیس برای فیلتر شنی

SiO2

کربن اکتیو

فروش کربن فعال برای فیلتر کربنی

Activated Carbon

قلیایی تصفیه آب

قلیاها، محلول های بازی

هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید کلسیم

Ca(OH)2, NaClO

اسید شستشوی ممبران

اسیدها، محلول های شستشوی اسیدی

اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، دیسکیلر

Descaler – HCl – H2SO4

کلرپودری، قرص کلر

فروش کلر برای تصفیه آب

تصفیه آب استخر

فروش مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن دریایی به قیمت عمده. فروش آنتی اسکالانت، فروش رزین تبادل یونی، فروش متابی سولفیت سدیم SMBS. فروش کربن فعال، کربن اکتیو، ذغال اکتیو تصفیه آب، فروش سیلیس برای فیلترشنی. فروش مواد شیمیایی تصفیه آب اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک. فروش اسید دیسکیلر برای شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب.