آنتی اسکالانت

فلوکن Flocon

آویستا Avista و اکسپتا Accepta

رزین تبادل یونی

رزین تبادل یونی کاتیونی، آنیونی و میکس بد

رزین پرولایت Purolite

سدیم متابی سولفیت

متابی سولفیت سدیم

SMBS

کربن اکتیو

فروش کربن فعال برای فیلتر کربنی

Activated Carbon

سیلیس

سیلیس برای فیلتر شنی

SiO2

انعقاد آب

منعقد کننده ها

پلی آلومینیوم کلراید PAC ، سولفات آلومینیوم

کلرید فریک، سولفات فریک

اسید شستشوی ممبران

اسیدها و قلیا ها

اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، دیسکیلر

سود سوزآور، سود پرک

کلرپودری، قرص کلر

فروش کلر برای تصفیه آب

تصفیه آب استخر

فروش مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن دریایی به قیمت عمده. فروش آنتی اسکالانت، فروش رزین تبادل یونی، فروش متابی سولفیت سدیم SMBS. فروش کربن فعال، کربن اکتیو، ذغال اکتیو تصفیه آب، فروش سیلیس برای فیلترشنی. فروش مواد شیمیایی تصفیه آب اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک. فروش اسید دیسکیلر برای شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب.