سیلیس

سیلیس برای فیلتر شنی

SiO2

کربن اکتیو

کربن فعال برای فیلتر کربنی

Activated Carbon

سدیم متابی سولفیت

متابی سولفیت سدیم

SMBS

آنتی اسکالانت

ضد رسوب ممبران

Antiscalant

مواد شیمیایی RO

رزین میکس بد

رزین میکسبد پرولایت

Purolite

رزین کاتیونی سختی گیر

رزین سختی گیر آب

Purolite

رزین کاتیونی

رزین کاتیونی پرولایت

Purolite

رزین آنیونی

رزین آنیونی پرولایت

Purolite

رزین تبادل یونی

کلر هندی

هیپوکلریت کلسیم

Ca(ClO)2

کلر پودری ژاپنی

هیپوکلریت کلسیم

Ca(ClO)2

هیپوکلریت سدیم

آب ژاول – ضدعفونی کننده

NaClO

بایوساید

ضدعفونی و میکروب زدایی

تصفیه آب و فاضلاب

ضدعفونی کننده ها

اسید شستشوی ممبران

اسید دیسکیلر

محلول شستشوی اسیدی

Descaler

اسید شستشوی ممبران

سود سوزآور

سود سوزآور مایع – سود پرک

NaOH

اسید شستشوی ممبران

اسید سولفوریک

محلول اسیدی شستشوی ممبران

H2SO4

اسید شستشوی ممبران

اسید کلریدریک

محلول اسیدی شستشوی ممبران

HCl

محلول های شستشوی ممبران

انعقاد آب

سولفات آلومینیوم

آلوم – منعقد کننده

Al2(SO4)3

انعقاد آب

کلروفریک

کلرید آهن (III)

FeCl3

انعقاد آب

پلی آکریل آمید
PAM

منعقد کننده
انعقاد آب

پلی آلومینیوم کلراید PAC

منعقد کننده

منعقد کننده ها

انعقاد آب

اکسید منیزیم

MgO
انعقاد آب

آلومینات سدیم

Na2Al2O3
انعقاد آب

سولفات آهن

Fe2(SO4)3
انعقاد آب

آهک هیدراته

منعقد کننده

منعقد کننده ها

فروش مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن دریایی به قیمت عمده. فروش آنتی اسکالانت، فروش رزین تبادل یونی، فروش متابی سولفیت سدیم SMBS. فروش کربن فعال، کربن اکتیو، ذغال اکتیو تصفیه آب، فروش سیلیس برای فیلترشنی. فروش مواد شیمیایی تصفیه آب اسید هیدروکلریک، اسید سولفوریک. فروش اسید دیسکیلر برای شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب.