منعقد کننده ها در تصفیه آب

در آبهای سطحی انواع مختلفی از مواد معلق و کلوئیدی وجود دارد. برای جهت حذف این ذرات در تصفیه خانه های آب باید از مواد منعقد کننده آب استفاده گردد. معمولا برای زلال سازی و حذف مواد کلوئیدی آب از ترکیبات فلزاتی مانند آلومینیم، آهن یا برخی از ترکیبات الکترولیت استفاده می‌شود. ترکیبات این فلزات دراثر هیدرولیز به صورت یونی یا هیدروکسید یا هیدروکسیدهای باردار در می‌آید. بنابر این عامل اصلی حذف بار کلوئیدها، یونهای فلزی نیستند بلکه محصولات حاصل از هیدرولیز آنها می‌باشد.

با توجه به آزمایشات مختلف، یونهای فلزات سه ظرفیتی در عمل انعقاد مؤثرتر از سایر یونها می‌باشند. عمل انعقاد توسط عمل لخته سازی تکمیل شده و ذرات بزرگتر شروع به ته‌نشینی می‌کنند. در مرحله ته ‌نشینی عامل زمان بسیار مهم می‌باشد و با قطر ذرات رابطه مستقیم دارد.

 

انواع منعقد کننده

یکی از رایج ترین ترکیبات منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید PAC است. برخی منعقد کننده های رایج در تصفیه آب صنعتی این ترکیبات هستند.

پلی آلومینیوم کلراید PAC
آلوم یا هیدروکسید آلومینیوم
 نمک های آهن
سولفات آلومینوم
 کلرید فریک یا کلروفریک
سولفات فریک، سولفات فرو
پلیمرهای کاتیونیک
آلومینات سدیم
سیلیکات سدیم

انعقاد_آب