محلول های اسیدی تصفیه آب RO

بهتر است که آب ورودی به دستگاه آب شیرین کن RO دارای PH خنثی و یا مقداری اسیدی باشد. این کار باعث افزایش حلالیت یون های فلزی در سطح ممبرین ها و در نتیجه کاهش میزان گرفتگی ممبران می گردد. در ابتدای خط معمولا یک واحد تزریق اسید به این منظور تعبیه می گردد تا میزان pH را در محدوده مناسب نگهدارد. تزریق اسید باعث کاهش PH آب خوراک می گردد. همچنین از اسیدها برای شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب RO یا CIP استفاده می گردد. اسید دیسکیلر Descaler نام تجاری یکی از این اسیدهاست. پایه اسید دی اسکیلر (دی اسکلراسید کلریدریک است.

 

اسید سولفوریک، اسید هیدروکلریک

پایه اکثر اﺳﯿﺪﻫﺎی مورد استفاده در تصفیه آب ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ است. اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ (اسید کلریدریک) برای این کار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮآن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

 

گرفتگی ممبران – شستشوی ممبران دستگاه RO

ممبران تصفیه آب RO بعد از مدتی (بسته به TDS آب خام) دچار گرفتگی شده و نیازبه شستشو پیدا می کند. شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب RO باید بصورت دوره ای انجام شود. گرفتگی زودهنگام ممبران میتواند به دلایل متعددی روی می دهد. از دلایل گرفتگی ممبران دستگاه تصفیه آب RO میتوان به استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب اشاره کرد. همچنین دلیل دیگر آن عدم انجام CIP دوره ای دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس است. نگهداری و سرویس های بموقع و استفاده از مواد شیمیایی مناسب باعث افزایش کارایی و عمر دستگاه تصفیه آب RO می گردد. برای جلوگیری از رسوب روی ممبران دستگاه آب شیرین کن  صنعتی RO نیاز به سرویس و تزریق اسید و قلیا و نیز آنتی اسکالانت می باشد.

شستشوی ممبران