نانوفیلتراسیون(NF)

یکی از روش‌های تصفیه غشایی می‌باشد که بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاء‌های نانوفیلتراسیون سختی آب را به جز یون‌های با جرم مولکولی پایین که برای بدن انسان مفید می‌باشد را حذف می‌کند. این روش همچنین مولکول های آلی بزرگ را مانند رنگ آب، تقریبا تمام ویروس ها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمک‌ها را حذف می‌کنند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود 001/0 میکرون می‌باشد.

اساس کار در سیستم های نانوفیلتراسیون مشابه با اسمز معکوس می باشد. تفاوت این دو سیستم، فشار مورد نیاز و اندازه منافذ غشاهای هر کدام از این دو می‌باشد. به نحوی که فشار بهره‌ برداری در سیستم های NF بین 4 تا 8 بار می باشد، منافذ آن بزرگتر و میزان حذف ذرات محلول نیز حدود 90% است، در نتیجه میزان بیشتری نمک از آن عبور می‌کند. به همین جهت از نانوفیلتراسیون به عنوان اسمز معکوس آزاد هم یاد می‌شود. این سیستم ها بسیار مشابه روش RO می باشند و با توجه به توزیع اندازه حفرات ما بین سیستم اسمز معکوس و UF می باشند. زمانی که نیاز به حذف کامل یون نباشد استفاده از نانوفیلترها بسیار کاراتر و کم هزینه تر خواهد بود.

میکرو فیلتراسیون(MF)

نیز یکی از فرآیندهای مهم غشایی می‌باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است. اندازه حفرات غشاء در این روش بین 1/0 تا ۱۰ میکرون بوده و میکرو ارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند. این فرآیند برای جداسازی مواد کلوئیدی می باشد که از مکانیسم غربالی برای حذف ذرات بزرگتر از اندازه قطر حفرات استفاده می کند. در واقع ميکرو فيلتراسيون فرايندي است که براي جداسازي ذرات، جامدات معلق کوچک و موادي ديگر مثل باکتري‌ها و کيست‌ها و مولکول‌هـا و ذراتي بزرگتر از 2/0 ميکرون استفاده مي‌شود.

نانو فیلتراسیون (NF) و میکروفیلتراسیون (MF)