استفاده مجدد پساب صنعتی Reuse

در سالهای اخیر با بحران کم آبی که در بسیاری نقاط جهان وجود دارد اهمیت بازچرخانی Recycle و استفاده مجدد پساب صنعتی Re-use آب بیش از پیش شده است. در تصفیه پساب ها دو هدف کلی وجود دارد که معمولا سیستمهای تصفیه برای رسیدن به یکی از آنها طراحی و ساخته میشوند. اول ملاحظات زیست محیطی که برخی صنایع بزرگ و آلوده کننده برای رها سازی پساب خود در طبیعت مجبور به رعایت آنها هستند. تصفیه فاضلاب بیمارستانی نیز در این دسته قرار می گیرد.

هدف دوم استفاده مجدد از فاضلاب یا پساب است که بیشتر به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب در شرایط کم آبی مورد توجه است. این سیستم در صنایع مختلف از جمله کارخانه ها جهت استفاده مجدد در تولید ، شستشو ، آبیاری فضای سبز، کشاورزی ، آتش نشانی و… کاربرد دارد. کارواش ها نیز از این سیستم ها برای کاهش مصرف آب استفاده می کنند. در مقیاس زیربنایی بازچرخانی آبهای سطحی و آب باران نیز در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

 

فرایند تصفیه پساب صنعتی

در بازیافت پساب ها Reuse آزمایش جهت تعیین میزان و نوع املاح موجود در آب  TDS ، TSS و نیز PH آب ضروری است. در نتیجه آزمایش مواردی چون وجود فلزات ، مواد شیمیایی  و احتمالا آلودگی های میکروبی مورد توجه قرار می گیرند. بسته به مقدار بیش از حد هر کدام از این موارد فرایند تصفیه پساب متفاوت خواهد بود. برای حذف هر کدام از این فاکتورها مراحلی در طراحی دستگاه در نظر گرفته میشود.

استفاده مجدد از پساب ها Reuse راه حل بسیار مناسبی برای مقابله با کم آبی است.

تصفیه پساب

کاربردهای تصفیه پساب صنعتی

استفاده از پساب تصفیه شده و تصفیه فاضلاب در موارد زیر میتواند جایگزین خوبی برای تصفیه آب صنعتی باشد.

استفاده مجدد در تولید
آبیاری محوطه و فضای سبز
شستشو و کارواش
آتش نشانی