لجن فعال :

 فرآيند لجن فعال را در سال 1914 در انگلستان، آردن و لاكت ابداع كردند. از آن موقع تاكنون اين فرآيند به عنوان يك تصفيه بيولوژيكي جهت فاضلابهاي خانگي بطور جهاني مورد استفاده واقع شده است. اين فرآيند اساساً متشكل از يك تصفيه هوازي است كه طي آن مواد آلي به CO2،H2O،NH4 و توده سلولي زنده جديد تبديل مي شود.

روش کار لجن فعال :

در این روش فاضلاب را وارد استخرهائی نموده و بطور مصنوعی هوا را در مجاورت آن قرار می دهند تا اکسیژن آن بصورت محلول در فاضلاب در آمده موجب زندگی و تولید مثل باکتریها گردد. تماس هوا با فاضلاب در استخرهای هوادهی به دو صورت زیر ممکن است انجام گیرد:

  1. دمیدن هوا به درون فاضلاب با کمک لوله هائی با هوای فشرده
  2. بهم زدن فاضلاب و افزیش سطح تماس آن با هوا

فاضلاب پس از دریافت اکسیژن در استخرهای هوادهی و کاهش BOD5 آن وارد استخرهای ته نشینی شده، ذرات معلق که روی آنها باکتریهای هوازی قرار گرفته اند با هم لخته هائی را تشکیل داده و به نام لجن فعال در استخر ته نشینی نهائی ، ته نشین می شوند.

افزایش بازده فرایند لجن فعال در تصفیه فاضلاب :

برای افزایش بازده استخرهای هوادهی قسمتی از این لجن فعال و ته نشین شده را دوباره همراه فاضلاب خام وارد استخر هوادهی می سازند و لذا این روش به نام روش لجن فعال نیز نامیده می شود. محل ورود این لجن برگشتی و مقدار آن از جمله عواملی هستند که در بازده استخرهای هوادهی تأثیر بسزایی دارند.

هنگامی که فاضلاب وارد استخر هوادهی می شود، با لجن فعال مخلوط شده و مخلوطی از لجن، آب و مواد جامد ورودی را تشکیل میدهد. این مواد جامد از فاضلابهای مسکونی، صنعتی و تجاری ایجاد شده است.

میکرو ارگانیسم های لجن فعال :

لجن فعال اضافه شده حاوی ارگانیسم های زنده مختلف و مفیدی می باشد. این ارگانیسمها کارگران تصفیه خانه تلقی می شوند. آنها از فاضلاب ورودی بعنوان غذا و منبع انرژی برای رشد و تکثیر خود استفاده می کنند. این ارگانیسمها با مصرف بیشتر محتویات فاضلاب به عنوان غذا، فاضلاب را تصفیه می کنند. لجن فعال همچنین تشکیل یک شبکه تور مانند بنام فلاک ( لخته ) را می دهد که باعث به دام انداختن و حذف ذراتی می شود که قابل استفاده ارگانیسمها به عنوان غذا نیستند.

لجن فعال (Activated Sludge)