تصفیه فاضلاب صنعتی

 

امروزه با توجه به کمبود منابع آب و همچنین بروز مشکلات زیست محیطی، تصفیه فاضلاب در تمام دنیا در حال گسترش است. این موضوع در مناطقی که کمبود آب وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. تصفیه فاضلاب به خاطر پیشگیری از آسیبهای زیست محیطی و نیز امکان استفاده مجدد بعنوان آب تصفیه شده اهمیت دارد. موضوعات مرتبط با تصفیه پساب صنعتی در دسته بندی زیر عنوان می شوند.

فرایندهای تصفیه فاضلاب

Wastewater treatment process

تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی

Waste-water treatment instruments

اصول تصفیه فاضلاب صنعتی

Waste-water treatment principles