بازچرخانی آب های سطحی و استفاده از روان آب ها

بازچرخانی آب های سطحی و استفاده از روان آب ها  به عنوان یکی از راهکارهای مهم و اساسی برای مقابله با بحران کم آبی در بیشتر کشورها بخصوص منطقه خاورمیانه در سالهای اخیر تبدیل شده است. هرچند آب همواره عنصری حیاتی برای بشر بوده است ولی در سالهای اخیر بدلیل کاهش آب شیرین، نقش پررنگ…