تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی

تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی استفاده از سیستم رزینی برای تصفیه آب یکی از روشهای متداول برای یون زدایی آب است. سیستم رزینی قادر به حذف یونها به صورت انتخابی و یا یون زدایی کامل آب و تولید آب دیونیزه است. آب فوق خالص برای مصارف داروسازی و تولید مواد شوینده کاربرد دارد.…