تکنولوژی دستگاه های آب شیرین کن

تکنولوژی دستگاه های آب شیرین کن

تکنولوژی دستگاههای آب شیرین کن تکنولوژی به کار گرفته شده در دستگاه های آب شیرین کن دریایی و صنعتی، اسمز معکوس یا Reverse osmosis می باشد. در این فرایند آب خام (تصفیه نشده) توسط پمپ با فشار به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا (membrane) می باشد رانده می شود و چون ناخالصی…