سدیم متابی سولفیت

(متابی سولفیت سدیم)

Sodium metabisulfite

رزین

رزین تبادل یونی ، کاتیونی، آنیونی و میکس بد

رزین پرولایت Purolite

آنتی اسکالانت

فلوکن Flocon

آویستا Avista و اکسپتا Accepta