محلول های اسیدی تصفیه آب RO

بهتر است که آب ورودی به دستگاه RO دارای pH خنثی و یا مقداری اسیدی باشد. این کار باعث افزایش حلالیت یون های فلزی در سطح ممبرین ها و در نتیجه کاهش میزان گرفتگی ممبران می گردد. در ابتدای خط معمولا یک واحد تزریق اسید کلریدریک و یا سولفوریک به این منظور تعبیه می گردد تا میزان pH را در محدوده مناسب نگه دارد. هم چنین از اسیدها برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس یا CIP استفاده می گردد.

اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای کاﻫﺶ pH آب ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ برای این کار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮآن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

محلول های قلیایی (بازی) تصفیه آب RO

با توجه به اینکه همه CO2 محلول در آب از ممبران RO رد می شود در نتیجه میزان CO2 در ورودی و خروجی یکسان می باشد. با توجه به حذف بی کربنات از آب، تعادل اسید کربنیک در داخل آب به هم خورده و pH کم می شود. در نتیجه در آب خروجی نیاز است که مقداری مواد قلیایی مانند سود خوراکی و یا آهک به آب تزریق شود تا pH دوباره تنظیم گردد. هم چنین از محلول های قلیایی برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس RO  یا CIP استفاده می گردد.

گرفتگی ممبران دستگاه RO

همچنین یک علت گرفتگی ممبران دستگاه RO عدم انجام CIP های دوره ای است. نگهداری و سرویس های بموقع و استفاده از مواد شیمیایی مناسب باعث افزایش کارایی و عمر دستگاه تصفیه آب می گردد. برای جلوگیری از رسوب روی ممبران RO نیاز به سرویس و تزریق اسید و قلیا و نیز آنتی اسکالانت می باشد.

هزینه مواذ شیمیایی دستگاه RO

هزینه مواد شیمیایی مصرفی دستگاه تصفیه آب صنعتی با توجه به ظرفیت دستگاه (میزان آبدهی) متغیر است. اما می توان گفت هزینه نگهداری دستگاه RO نسبت به سایر سیستم های تصفیه اب صنعتی پایین تر است. تهیه مواد شیمیایی با کیفیت برای افزایش طول عمر دستگاه آب شیرین کن ضروری است. از این رو بایستی در انتخاب مواد شیمیایی دقت نمود.

آب شیرین کن دریایی