محلول های اسیدی

بهتر است که آب ورودی به سیستم RO درای pH خنثی و یا مقداری اسیدی باشد. این کار باعث افزایش حلالیت یون های فلزی در سطح ممبرینها شده و در نتیجه میزان گرفتگی آن را کاهش می دهد. در ابتدای خط معمولا یک واحد تزریق اسید کلریدریک و یا سولفوریک به این منظور تعبیه می گردد تا میزان pH را در محدوده مناسب نگه دارد. هم چنین از اسیدها برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس یا CIP استفاده می گردد.

اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای کاﻫﺶ pH ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮآن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

محلول های قلیایی(بازی)

با توجه به اینکه همه CO2 محلول در آب از غشاهای RO رد می شود و در نتیجه میزان CO2 در ورودی و خروجی یکسان می باشد. با توجه به حذف بی کربنات از آب، تعادل اسید کربنیک در داخل آب به هم خورده و pH کم می شود. در نتیجه در آب خروجی نیاز است که مقداری مواد قلیایی مانند سود خوراکی و یا آهک به آب تزریق شود تا pH دوباره تنظیم گردد. هم چنین از محلول های قلیایی برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس یا CIP استفاده می گردد.

آب شیرین کن دریایی