فاضلاب تقريبا 9/99 درصد آب و حدود يك دهم در صد مواد جامد در برداردكه بخشي از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني جامد به حالت محلول يا معلق در آب مي باشند. بوي بد فاضلاب اغلب به علت مواد آلي موجود در آن مي باشد. اين مواد بيشتر قابل تجزيه ميكروبي هستند و بعضا تجزيه ميكروبي منجر به توليد بوي نامطبوع مي شود. معمولا شدت و ضعف فاضلاب از نظر مواد آلي موجود در آن برحسب معيارهاي زير سنجيده مي شود :

الف) اكسيژن مورد نياز زيست شيميايي (Biochemical Oxygen Demand) BOD5

ب) نياز شيميايي به اكسيژن COD (Chemical Oxygen Demand)

مقدار اكسيژن متناسب براي تجزيه و تثبيت شيميايي مواد آلي را، اكسيژن مورد نياز تجزيه شيميايي يا اصطلاحا COD گويند. اين معيار از طريق اكسيداسيون فاضلاب توسط محلول اسيد دي كرمات، تقريبا تمام مواد آلي موجود در فاضلاب را به گاز كربنيك و آب، اكسيده مي نمايد كه در اين واكنش معمولا حدود95% اكسيداسيون مواد آلي صورت مي گيرد.

ج) مواد جامد معلق TSS (Total Suspended Solids)

مواد جامد معلق يكي ديگر از نشانگرهاي كيفيت فاضلاب از نظر غلظت مواد مي باشد. اين مواد ممكن است از 100 تا 500 ميلي گرم در ليتر در فاضلاب متغير باشد.

درجه بندی فاضلابها :

فاضلابها بر حسب مقدار BOD درجه بندی می‌شوند و بر حسب نیاز از پکیج های مختلف تصفیه فاضلاب استفاده می شود. فاضلابهایی که BOD آنها در حدود 210 ، 350 و 600 میلی گرم در لیتر هستند، به ترتیب فاضلابهای ضعیف ، متوسط و قوی محسوب می شوند. برای جلوگیری از آلودگی آبها در بیشتر نقاط جهان ، هیچ فاضلابی حتی بعد از تصفیه در صورتیکه BOD آن بیش از 20 میلی گرم در لیتر باشد، مجاز به ورود به جریانهای سطحی و یا آبهای زیر زمینی نیست.

اصول تصفیه فاضلاب